Lech Borkowski - zdjęcie

Od 20 lat pełnię obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego oraz kierownika budowy. W branży budowlanej pracuję od 38 lat.

Posiadam uprawnienienia do prowadzenia i nadzorowania prac na obiektach zabytkowych, w specjalnościach robót konstrukcyjno-budowlanych oraz prac elewacyjnych.

Lista obiektów zabytkowych, które nadzorowałem w ciągu ostatnich 3 lat.

Zapraszam do kontaktu

Lech Borkowski - podpis